Zarządzanie zasobami ludzkimi

Proces efektywnej rekrutacji i selekcji służy przyciągnięciu do organizacji najbardziej wartościowych kandydatów. Z jednej strony wymaga szczegółowej analizy oczekiwań, jakie stawia przed kandydatem organizacja i konkretne stanowisko pracy, z drugiej – trafnej diagnozy kwalifikacji, kompetencji, cech osobowości, inteligencji, prezentowanych postaw i wielu innych zmiennych charakteryzujących potencjalnych pracowników.

Umiejętność łączenia właściwej analizy potrzeb organizacji z precyzyjną oceną przydatności kandydatów, zapewnia trafność wyboru, co potwierdzamy udzielaną gwarancją, której długość uzależniona jest od specyfiki stanowiska.

Prowadząc rekrutacje wykorzystujemy:
  • autorskie metody poszukiwania i docierania do kandydatów,
  • wystandaryzowane scenariusze rozmów kwalifikacyjnych,
  • trafnie dobierane próbki pracy,
  • Assessment Centre,
  • spełniające wymogi trafności i rzetelności narzędzia psychologiczne służące do oceny osobowości, inteligencji, stylów radzenia sobie ze stresem, kompetencji społecznych i innych.

Oferujemy rekrutację i selekcję pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz executive search.

Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.