Zarządzanie zasobami ludzkimi

Proces efektywnej rekrutacji i selekcji służy przyciągnięciu do organizacji najbardziej wartościowych kandydatów. Z jednej strony wymaga szczegółowej analizy oczekiwań, jakie stawia przed kandydatem organizacja i konkretne stanowisko pracy, z drugiej – trafnej diagnozy kwalifikacji, kompetencji, cech osobowości, inteligencji, prezentowanych postaw i wielu innych zmiennych charakteryzujących potencjalnych pracowników.

Umiejętność łączenia właściwej analizy potrzeb organizacji z precyzyjną oceną przydatności kandydatów, zapewnia trafność wyboru, co potwierdzamy udzielaną gwarancją, której długość uzależniona jest od specyfiki stanowiska.

Prowadząc rekrutacje wykorzystujemy:
  • autorskie metody poszukiwania i docierania do kandydatów,
  • wystandaryzowane scenariusze rozmów kwalifikacyjnych,
  • trafnie dobierane próbki pracy,
  • Assessment Centre,
  • spełniające wymogi trafności i rzetelności narzędzia psychologiczne służące do oceny osobowości, inteligencji, stylów radzenia sobie ze stresem, kompetencji społecznych i innych.

Oferujemy rekrutację i selekcję pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz executive search.

Aktualności

Regulacja rynku paliw alternatywnych

Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe przepisy mają uregulować funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zmiany dotyczące warunków technicznych budynków

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian dotyczących m.in. usytuowania budynków, szerokości stanowisk postojowych, czy minimalnej powierzchni mieszkań.