Wydawnictwo IUS PUBLICUM

Wydawnictwo Ius Publicum z siedzibą w Warszawie powstało w 2014 r. przy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum kierując się chęcią wspierania naukowców w ich aktywności badawczej i publikacyjnej.

W erze innowacji i przemysłu 4.0 trzeba być świadomym postępujących zmian nie tylko technologicznych, lecz także społecznych, gospodarczych i naukowych. Wydawnictwo Ius Publicum kieruje się zasadą, iż proces publikacyjny nie powinien zakłócać aktywności badawczej, a jednocześnie powinien być tak rzetelnie prowadzony, by dopuszczać do druku tylko te pozycje, które przedstawiają wysoką jakość naukową. Wydawnictwo jest innowacyjnym, butikowym wydawnictwem prawniczym, wyspecjalizowanym w publikacjach z zakresu prawa gospodarczego. Wydawnictwo realizuje działalność w obszarze prawa własności intelektualnej oraz prawa publicznego oraz styku instrumentów prawa publicznego z prywatnoprawnymi regulacjami.

Gospodarka rozwija się w tempie znacznie szybszym niż kiedykolwiek wcześniej, a prawo poszerza zakres swojego oddziaływania o nowe i istotne obszary gospodarcze. Szczególnie jest to zauważalne w regulacji sektorów infrastrukturalnych, która jest obecnie dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa publicznego. Z tych względów Wydawnictwo kładzie szczególny
nacisk w programie wydawniczym na publikacje związane z współczesnym obrotem gospodarczym. Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu publikacji naukowych z dziedziny: nauki społeczne, w dyscyplinie naukowej: nauki prawne. W swej biblioteczne mimo młodego wieku posiada istotny jakościowo dorobek wyselekcjonowanych publikacji polsko- i anglojęzycznych.
 
Misja i zakres tematyczny wydawnictwa / Mission and thematic scope

Regulamin (struktura) / Regulations (structure)

Rada Naukowa / Scientific Board

Etyka wydawnicza / Publishing ethics

Diagramy COPE

COPE flowcharts

Proces recenzyjny / Review process

Formularz recenzji / Review form

Wykaz publikacji 2014-2018 / List of publications 2014-2018

Wykaz recenzentów 2014-2018 / List of reviewers 2014-2018

Plan wydawniczy na 2018-2019 / Publishing Plan for 2018-2019

Dla autora / Information for authors

Procedura wydawnicza / Publishing procedure

Wytyczne wydawnicze / Publishing guidelines

Wskazówki EASE

Propozycja publikacji / Book proposal form

Dystrybucja / Distribution

  
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz
Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w sposób klarowny przedstawia i wyjaśnia mnogie wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów rzeczonej ustawy dotyczących m.in. stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, czy regulaminu świadczenia usług.

Komentarz jest zbiorem analiz poglądów prezentowanych zarówno przez literaturę przedmiotu, jak i orzecznictwo.
  
Geoinformacja. Prawo i praktyka
"Geoinfomacja. Prawo i praktyka" to publikacja stanowiąca odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej. Wyjątkowość tej pozycji naukowej podkreśla fakt, że naukowe opracowania dotyczące zasad tworzenia i korzystania z tej infrastruktury należą do rzadkości. W istocie nagły przyrost różnego rodzaju danych dotyczących zjawisk nad, na i pod powierzchnią ziemi oraz postęp technologiczny sprawiły, że dziedzina ta została zauważona przez ustawodawcę unijnego i poddana szczególnej regulacji prawnej, zwłaszcza w aspekcie rozpowszechniania danych o przestrzeni gromadzonych przez organy administracji publicznej na różnych szczeblach.

Z tego względu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów z Uniwersytetu w Canberze, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Miszkolcu, Uniwersytetu Nebraski – Lincoln College of Law, Uniwersytetu w Osnabrück, Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, Wageningen UR – Alterra i z Kaufmann Consulting omówić prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Geoinformation. Law and practice