Usługi

Świadczymy z sukcesami usługi doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach prawa. Dzięki doświadczonemu zespołowi, kierowanemu przez wybitnych specjalistów ze swoich dziedzin jesteśmy w stanie Państwu zaproponować szeroki zakres usług, takich jak:
  • porady prawne, w tym wydawanie pisemnych opinii prawnych,
  • bieżące doradztwo prawne w ramach kierowanego przez Państwa przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów,
  • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami,
  • nadzorowanie prawidłowości wykonania umów,
  • przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał organów spółek, statutów, regulaminów,
  • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek: obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
  • reprezentacja Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji,
  • audyt prawny dokumentacji przedsiębiorstwa,
  • pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in.: uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.

Zespół Instytutu składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników posiadających szerokie doświadczenie uzyskane m.in. przy wspieraniu takich klientów jak Wisła Kraków S.A., Tauron Ciepło Sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A., Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, w tym Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa i wielu innych.

Nasze działania opieramy na najwyższych standardach jakości oraz indywidualnym podejściu do Klienta, zorientowanym na zrozumienie jego biznesu i celów, które chce osiągnąć. Dostarczamy Klientowi dedykowane rozwiązania, osadzone w konkretnym otoczeniu biznesowym. Naszym celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań, pozwalających znaleźć właściwą drogę w gąszczu regulacji prawnych. Współpraca z doradcami Instytutu z pozostałych obszarów (audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze) oraz firmami działającymi w grupie Instytutu, a zajmującymi się m.in. audytami inwestycyjnymi, windykacją, czy też szeroko rozumianym doradztwem energetycznym umożliwia budowę interdyscyplinarnych zespołów, zapewniających kompleksowe wsparcie.

Naszym zespołem prawników kierują Dyrektorzy tworzący podwaliny każdego z działów przez nich kierowanych. W skład Instytutu w obszarze prawnym wchodzą następujące działy:
  • Dział prawa handlowego
  • Dział prawa pracy
  • Dział prawa cywilnego
  • Dział prawa sportowego
  • Dział prawa spółdzielczego
  • Dział prawa administracyjnego
  • Dział prawa publicznego
  • Dział prawa karnego
  • Dział prawa finansowego

Aktualności

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych

Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni zasady nadzoru nad rynkiem usług przewozowych. Nowe przepisy mają też eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz zwiększenie użycia produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych