Aktualności

Zmiany dotyczące warunków technicznych budynków

Zmiany dotyczące warunków technicznych budynków Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian dotyczących m.in. usytuowania budynków, szerokości stanowisk postojowych, czy minimalnej powierzchni mieszkań.

Zgodnie z nowymi przepisami budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa nowego budynku przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas.

Nowe regulacje mają również ułatwić przeprowadzanie inwestycji polegających na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez umożliwienie, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowania budynków w odległości:
  • 4 m od granicy lasu w przypadku - gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce,
  • bezpośrednio przy granicy lasu – gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja.

Wcześniej przepisy nakładały obowiązek zachowania odległości co najmniej 12 m od granicy z lasem. Nowe regulacje pozwolą na uzyskanie pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.

Nowelizacja po raz pierwszy wprowadza przepisy jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk.

Ponadto w rozporządzaniu zwiększono szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono również wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Dodatkowo mając na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.

Znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw, spełniających odpowiednie kryteria, pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci.

Nowelizacja rozporządzenia określa minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m2. Jednocześnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów określających minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego.

źródło: mib.gov.pl
fot. freeimages.comPOWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach