Aktualności

Zamówienia publiczne: wyłączenia + modyfikacja realizacji umów #COVID-19

Zmiany nie ominęły także zamówień publicznych – w art. 6 oraz 15zza ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wskazano wyłączenie przepisów o zamówieniach publicznych m.in. w stosunku do usług lub dostaw związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz usług lub dostaw udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo zmodyfikowano zasady realizacji umów (art. 15r).
  1. Wyłączenia
Art. 6 – usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania CIVID-19
 
Przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego (art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Do zamówień w zakresie, w jakim dotyczą inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, nie stosuje się warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji (art. 95d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 
Ponadto ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień udzielanych przez:

A. Bank Gospodarstwa Krajowego,
B. Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna,
C. regionalne fundusze rozwoju;

jeżeli są one związane z realizacją:

a) zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub

b)  zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy
– które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.
 
Art. 31zv – nieopłacone składki
 
Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek (art. 31zo, zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.) nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
 
Art. 15zza – świadczenie postojowe
 
Zgodnie z art. 15zza omawianej ustawy do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
 
  1. Modyfikacja zasad realizacji umów
Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 wprowadza szereg nowych rozwiązań, związanych z kooperacją stron w ramach realizacji zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.
 
 
15r – umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Strony umowy są obowiązane do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Wpływ należy potwierdzić stosownymi dokumentami bądź oświadczeniami, które mogą dotyczyć w szczególności:
  • nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
  • decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  • poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
  • okoliczności, o których mowa w powyższych punktach, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Na podstawie przekazanych oświadczeń lub dokumentów strona, w terminie 14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem dotyczącym wpływu przedstawionych okoliczności na należyte wykonanie umowy. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

a) Zmiana umowy

Zamawiający, w przypadku, gdy wskazane okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności poprzez:
  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
  • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

b) Wykonawca i podwykonawca

Wykonawca i podwykonawca, gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. W przypadku dokonania takiej zmiany, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (umowa główna), zmienionej w związku z COVID-19.
 
Powyższe stosuje się także do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
 
c) Kary umowne lub odszkodowania

 
Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 strona umowy, ustosunkowując się do oświadczeń drugiej strony, jest obowiązana do przedstawienia ich wpływu na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań lub ich wysokości.
 
Art. 15v – prawa stron wynikające z przepisów prawa cywilnego
 
Regulacje przewidujące możliwość zmiany umowy nie naruszają praw stron umowy wynikających z przepisów prawa cywilnego. Nie dotyczy to jednak sytuacji dotyczącej odstąpienia od umowy – okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wywierające wpływ na należyte wykonanie umowy, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia. POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach