Aktualności

Wniosek o dofinansowanie o w ramach pomocy de minimis

Wniosek o dofinansowanie o w ramach pomocy de minimis
Podmioty, które nie zostały objęte obniżką cen przewidzianą dla sektora mikro- i małych przedsiębiorstw mogą, do dnia 30 czerwca 2020 r., złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis. Dofinansowanie nie dotyczy podmiotów energochłonnych dla których przewidziano pomoc na podstawie odrębnej ustawy (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych). Dofinansowanie obejmuje drugie półrocze 2019 r., a wniosek złożony po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może złożyć wniosek?


Z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą wystąpić średni i pozostali przedsiębiorcy. Z katalogu podmiotów uprawnionych wyłączono sektor energochłonny, któremu przysługuje odrębna rekompensata.

System dofinansowania w ramach wniosku o pomoc de minimis


Średni przedsiębiorca - 
art. 7 ust. 1 pkt 3) prawa przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w    złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Pozostali przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy inni niż inni wskazani w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412).

Jak złożyć wniosek?


Wniosek należy złożyć Zarządcy Rozliczeń Cen przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej. Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego (a więc należy złożyć dwa wnioski, odpowiednio za okres od lipca do września i od października do grudnia).

https://deminimis.zrsa.pl/apps/portal/

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie Zarządcy wniosek nie może być podpisany przez pełnomocnika (musi zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji).

Wniosek zawiera w szczególności:
  • wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
  • okres objęty wnioskiem (01.07-30.09 bądź 1.10. do 31. 12), dopuszczalne jest złożenie dwóch odrębnych wniosków za oba kwartały w jednym terminie,
  • wnioskowaną wysokość dofinansowania,
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dofinansowania, numery faktur, numery punktów poboru energii oraz wolumen energii elektrycznej, odrębnie dla każdej faktury, punktu poboru energii i dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ze wskazaniem nazwy tego przedsiębiorstwa.
Wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania.

Wszystkie dodane załączniki powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES typ zewnętrzny i powinny być w formacie PDF z wyjątkiem zestawienia faktur (o ile będzie konieczne), które powinno być w formacie csv. Pliki PDF oraz pliki podpisu w formacie XAdES powinny mieć tożsame nazwy. Pliki inaczej podpisane portal będzie odrzucał jako wadliwe.

Wysokość dofinansowania


Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania oraz wolumenu energii elektrycznej zakupionej i zużytej w odpowiednim kwartale przez odbiorcę końcowego. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. stawka dofinansowania wynosi 15 zł za 1 MWh. Wysokość dofinansowania zaokrągla się w górę do pełnego grosza.

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowi pomoc de minimis1*, a więc co do zasady całkowita kwota pomocy przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto w okresie trzech lat podatkowych (wyjątkiem jest np. sektor transportu drogowego towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR) – jeżeli limit został przekroczony przedsiębiorstwo nie może skorzystać z tej formy wsparcia.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian cen energii oraz trybu uzyskania dofinansowania w ramach pomocy publicznej eksperci Instytutu Prawa Gospodarczego pozostają do Państwa dyspozycji – ze względu na zakres wprowadzanych zmian i złożoność procesu składania wniosku zachęcamy Państwa do skorzystania ze wsparcia doświadczonego zespołu specjalistów.


1* W rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.3) ) albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach