Aktualności

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach, realizował kompleksową usługę doradczą na rzecz Huty Pokój S.A.

Celem doradztwa było uzgodnienie z głównymi wierzycielami Huty – tj. PKO BP S.A. oraz WĘGLOKOKS S.A. w Katowicach – warunków umów restrukturyzujących całość zadłużenia Huty Pokój S.A. (tj. ponad 200mln zł.) w stosunku do wyżej wymienionych podmiotów, które to umowy stanowią realizację i podsumowanie działań restrukturyzacyjnych zapoczątkowanych Porozumieniem z dnia 19.09.2019r. zawartym pomiędzy Hutą Pokój S.A., WĘGLOKOKS S.A. oraz PKO BP S.A..

Jednym z elementów pakietu restrukturyzacyjnego było m. in. utworzenie nowego podmiotu w postaci spółki prawa handlowego pod nazwą: Huta Pokój Profile Sp. z o.o., która przejęła majątek produkcyjny Huty Pokój wraz z Pracownikami, a której podstawowym obszarem działalności jest produkcja elementów zimnogiętych oraz gorącowalcowanych. Docelowo, 100% udziałów w kapitale zakładowym Huty Pokój Profile Sp. z o.o. zostało przekazane na rzecz WĘGLOKOKS S.A. (w ramach restrukturyzacji zadłużenia), realizując tym samym jedno z założeń prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, tj. wyjście Huty Pokój Profile Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Huty Pokój i uwolnienie majątku w postaci terenów przemysłowych. Pozostała część zadłużenia Huty Pokój S.A. będzie spłacana w kolejnych latach.

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach, realizował kompleksową usługę doradczą na rzecz Huty Pokój S.A. w całym okresie planowania i realizacji działań restrukturyzacyjnych, w ramach świadczonego na rzecz tejże Spółki doradztwa biznesowego w obszarze transakcji, fuzji oraz przejęć, w tym również w zakresie zmian organizacyjno-prawnych i własnościowych w Grupie Kapitałowej Huta Pokój. Usługa doradcza obejmowała w szczególności kompleksowy proces związanych z analizą możliwych do zastosowania narzędzi, form i instrumentów realizacji strategii restrukturyzacyjnej, analizą możliwych i uzasadnionych ekonomicznie i biznesowo wariantów kontynuacji działalności w zakresie produkcji wyrobów stalowych oraz analizą prawnych i formalnych przesłanek funkcjonowania Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach