Aktualności

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - Wsparcie dla krajowych przedsiębiorstw

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - Wsparcie dla krajowych przedsiębiorstw
Usługi, mające na celu przeciwdziałanie długofalowym skutkom obecnego kryzysu, obejmują system wsparcia prawnego i biznesowego, zapewniający jak najpełniejsze wykorzystanie narzędzi oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej. Działania te dotyczą nie tylko rozwiązań z dziedzin takich jak prawo pracy czy prawo ubezpieczeń społecznych, ale przede wszystkim działań związanych z pozyskiwaniem pomocy państwowej oraz postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Wsparcie dla krajowych przedsiębiorstw stanowi jedno z kluczowych zadań zarządzania antykryzysowego polskiego rządu. Obecny kryzys, który nie ominie żadnej z branż, wpływa przede wszystkim na stabilność funkcjonowania rynku, zwłaszcza w zakresie płynności finansowej oraz prawidłowości wykonywania umów przez większość kontrahentów. Tym samym, aby jak najpełniej ograniczyć dotychczasowe straty oraz zminimalizować ryzyko zastoju działalności gospodarczej, należy jak najszybciej wdrożyć szeroki pakiet rozwiązań prawno-biznesowych.

ZAKRES PROPONOWANYCH USŁUG


FILARY TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Pakiet rozwiązań prawno-biznesowych dotyczy kompleksowej realizacji usług obejmujących swoim zakresem każdy z filarów Tarczy antykryzysowej, tejże:
• bezpieczeństwo pracowników,
• finansowanie przedsiębiorstw,
• ochronę zdrowia,
• wzmocnienie systemu finansowego,
• program inwestycji publicznych.

POMOC PAŃSTWA

Zapewniamy doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji czynności związanych
z kredytami/pożyczkami udzielanymi przez Państwo Polskie, w tym kompleksową obsługę dotyczącą procedur takich jak m.in. uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis, wsparcie PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału, emisja obligacji lub pomoc BGK w zakresie dopłat do odsetek od kredytów. Usługi Instytutu obejmują również pomoc w razie nieterminowej płatności zobowiązań publicznoprawnych (podatku VAT, PIT od wynagrodzeń, składek ZUS czy składek zdrowotnych), a więc odpowiednio wniosków o odroczenie płatności bądź rozłożenie płatności na raty.

PRAWO PRACY

Obsługa prawna największych w kraju przedsiębiorstw pozwala Instytutowi zająć wysokie miejsce w gronie firm posiadających największe kompetencje oraz doświadczenie w zakresie prawa pracy tak indywidualnego, jak i zbiorowego. Uzyskane w ten sposób doświadczenie pozwoli na wdrożenie jak najkorzystniejszych, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, rozwiązań niezbędnych w sytuacji kryzysowej a Eksperci Instytutu zapewnią sprawną realizację kompleksowych rozwiązań pracowniczych oferowanych w ramach Tarczy antykryzysowej (m.in. pokrycia części wynagrodzeń i składek ZUS przez Państwo, zasiłków opiekuńczych oraz wsparcia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych).

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

Do najważniejszych obowiązków podmiotów gospodarczych należy obecnie stałe monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej tak, aby w przypadku utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w odpowiednim momencie złożyć wniosek o restrukturyzację bądź ogłoszenie upadłości (niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie przez osoby do tego obowiązane rodzi po stronie tych osób odpowiedzialność za szkodę powstałą w skutek takiego działania).

Zapewniamy doradztwo w zakresie upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu planami odbudowy w ramach procedur prawnych związanych z koordynowaniem procesu restrukturyzacji i konsolidacji zadłużenia, jak również reorganizacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.

Wobec wzrastającego zagrożenia niewypłacalnością część przedsiębiorstw stanie przed koniecznością złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania będzie zyskanie rzeczywistej szansy na naprawę przedsiębiorstwa przy zachowaniu odpowiedniego marginesu czasowego i płynności funkcjonowania, skutecznej współpracy z wierzycielami oraz uzyskaniu możliwości otrzymania pomocy publicznej. Ponadto, co niezwykle istotne, restrukturyzacja ma pierwszeństwo nad upadłością.
 

Zapraszamy do współpracy


Kontakt:

E-mail: k.boron@ipg.edu.pl
Tel.: +48 690 339 283
lub
E-mail: k.orpik@ipg.edu.pl
Tel.: +48 783 805 959
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach