Aktualności

Sprawozdania finansowe #COVID-19

Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wynikających z:
 • ustawy o rachunkowości i zakresie aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
 • ustawy o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570).

Wspomniane rozporządzenie wprowadza:
 • przedłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS,
 • przedłużenie o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, terminów w zakresie:
            - sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
            - sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
            - sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
            - sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności
            - sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
 • przedłużenie o 60 dni terminów w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
 • przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych,
 • przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących zatwierdzenia oraz złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,
 • przedłużenie terminów dla jednostek sfery budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej:
  60 dni, w odniesieniu do:
  - sporządzenia sprawozdań finansowych jednostki obsługującej organ, któremu podlega placówka,
  - przekazywania sprawozdań finansowych do właściwej jednostki,
  - publikacji sprawozdań finansowych na BIP,
  2 miesiące, w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki.
W przypadku, gdy z przepisów odrębnych wynika konieczność wykorzystania danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za rok 2019, do czasu ich udostępnienia uwzględnia się dane z ostatniego dostępnego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego danego podmiotu, a w razie gdy podmiot nie był w okresie wcześniejszym zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, inne dostępne dane sprawozdawcze za 2019 rok. Zasady te stosuje się odpowiednio do zbadanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy niebędący rokiem kalendarzowym, zakończony w 2019 r., które nie zostały sporządzone i zatwierdzone przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tejże 8 marca 2020 r.POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach