Aktualności

Składki ZUS. Kto może skorzystać ze zwolnienia? #COVID

Ponadto Rada Ministrów może rozszerzyć okres zwolnienia, wskazany w art. 31zo ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568), mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Procedura złożenia wniosku

Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego bądź elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.: justify;">Ponadto Rada Ministrów może rozszerzyć okres zwolnienia, wskazany w art. 31zo ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568), mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Procedura złożenia wniosku

Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego bądź elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek:

Do wniosku należy dołączyć informację wymaganą przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01).

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z obowiązku (umorzeniu składek) bądź wydaje decyzję odmowną (w takim przypadku płatnik może złożyć wniosek o ponowne rozparzenie sprawy do Prezesa Zakładu, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra).

Co istotne za miesiące, w których płatnik może zostać zwolniony z obowiązku, należy złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (chyba że zgodnie ze wskazaną ustawą płatnik jest zwolniony z takiego obowiązku).

Przedsiębiorcy

Zwolnienie ze składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. następuje na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Zwolnienie obejmuje obowiązkowe składki na:
 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych jeszcze składek (wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za okres objęty zwolnieniem) są płatnicy zgłoszeni przed dniem 1 lutego 2020 r.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnieni)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, są zwolnione z opłacania:
 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych,
 • ubezpieczenia wypadkowego,
 • dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • Funduszu Pracy,
 • Funduszu Solidarnościowego. 
Zwolnienie obejmuje okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli osoba ta spełnia również następujące przesłanki:
 • prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5 227,00 zł x 3 miesiące, czyli 15 681,00 zł). 

 
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach