Aktualności

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz zwiększenie użycia produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji obejmuje zmianę przepisów trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego mechanizmu rozliczeń, który zakłada zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90 procent ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Zmiana ta ma wpłynąć na rozwój instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie dwóch możliwości sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

W projekcie pojawia się również szereg zmian, których celem ma być upowszechnienie biogazowni oraz elektrowni wodnych. Przepisy przewidują nowe brzmienie definicji: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o wysokoenergetyczne paliwo stałe). Nowe regulacje mają usprawnić system aukcyjny w energetyce i dostosować go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii. Projekt zakłada wprowadzenie nowych mechanizmów wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz), który ma zapewnić im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej.

Autorzy nowelizacji zakładaj, że rozwój biogazowni zapewni lepsze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów oraz produktów ubocznych produkcji rolnej, a ponadto przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców dzięki dodatkowej redukcji odoru, pochodzącego m.in. ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

Jeśli chodzi o rozwój elektrowni wodnych ma on wpłynąć na zwiększanie retencji wody oraz poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ma przyczynić się do konserwacji koryt rzek, odbudowy i utrzymywania infrastruktury hydrotechnicznej, polepszenia parametrów sieci energetycznej, magazynowania energii, tworzenia miejsc pracy, a także dbanie o zabytkowe obiekty hydrotechniczne, stanowiące część dziedzictwa kulturowego.

Zmiany mają dotyczyć również sektora energetyki wiatrowej. Jedna z regulacji zakłada, że dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie.

Projekt ustawy przewiduje nową regułę kumulacji pomocy publicznej. Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy będzie wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten będzie stanowił tzw. regułę kumulacji, której celem będzie zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie – udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

Nowelizacja zakłada likwidację części elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE. Oświadczenia te, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawierają m.in.: informacje o wykorzystaniu surowca energetycznego, wartości otrzymanej pomocy publicznej oraz proponowanej w ofercie aukcyjnej wysokości ceny sprzedaży energii elektrycznej z OZE.

Nowe przepisy doprecyzowują elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to związane ze wcześniejszymi zmianami w ustawie oze, wprowadzonymi 1 lipca 2016 r., które zakładają uwzględnienie w tych raportach m.in. informacji z rejestrów i sprawozdań.

źródło: me.gov.pl
fot. freeimages.comPOWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach