Aktualności

Nowe zasady nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym

Nowe zasady nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym Rząd przyjął projekt ustawy, której najistotniejszym celem będzie wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym. Projekt odbiera gminom funkcję regulatora rynku i powierza ją nowemu organowi.

W obecnym stanie prawnym najczęściej występuje model, w którym jednostka samorządu terytorialnego pełni jednocześnie funkcję właściciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, organu nadzoru oraz przedstawiciela odbiorców tych usług. Niejednokrotnie prowadzi to nieuzasadnionego wzrostu cen za usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

Projektowana nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zakłada powierzenie kompetencji nadzorczych nad rynkiem dyrektorowi regionalnemu zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". PGW "Wody Polskie" zostało powołane ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Organ regulacyjny będzie opiniował projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Będzie on również zatwierdzał taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto regulator będzie rozstrzygał spory pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

Do zadań organu regulacyjnego będzie także należało wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowanie zawyżonych cen albo stawek opłat już po ich zatwierdzeniu. Organ ten będzie również zbierał i przetwarzał informacje dotyczące przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności informacje o średnich cenach dostaw wody i odbioru ścieków. Będzie on również sporządzał i publikował raporty dotyczące warunków wykonywania działalności, jeśli chodzi o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Organ regulacyjny ma także prowadzić punkty informacyjne dla odbiorców usług.

Projekt nowelizacji przewiduje, że dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW "Wody Polskie" będzie rozstrzygał – w drodze decyzji – spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. W szczególności chodzi o spory dotyczące odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego bądź odmowy przyłączenia nieruchomości do sieci. Od decyzji organu regulacyjnego będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Nowelizacja zakłada również, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą ponosić opłatę za wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia taryf przez organ regulacyjny. Przyjęto, że wysokość opłaty stanowi dwukrotność opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (będzie to 500 zł). Po zmianach przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne będzie określać taryfę na 3 lata (dotychczas taryfy obowiązywały przez rok). Umożliwi to bilansowanie dostępnych zasobów wodnych w okresie dłuższym niż rok, co jest ważne w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. suszy) i odciąży przedsiębiorstwa od corocznych zadań związanych z wyznaczaniem wielkości taryf.

Projekt ustawy zawiera także przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.

Nowe przepisy mają obowiązywać z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do końca 2017 r. zadania organu regulacyjnego będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. jego zadnia przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW "Wody Polskie".

źródło: mib.gov.pl
fot. freeimages.com
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach