Aktualności

Nowe ustawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Nowe ustawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej Wkrótce zmienią się przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Rząd przyjął projekty kilku nowych aktów prawnych, które mają zastąpić przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Obecnie zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zadania organów państwowych w tym zakresie określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z rządowym projektem ustawa ta ma zostać zastąpiona przez 5 nowych aktów prawnych:
  • ustawę – Prawo przedsiębiorców,
  • przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu",
  • ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej – relacja biznes-państwo

 

Ustawa – Prawo przedsiębiorców ma wprowadzić szereg zasad, które będą regulowały relacje biznesu z państwem. Zasady te będą również wytycznymi dla administracji jak mają postępować w sprawach przedsiębiorców. Jedna z tych zasad będzie mówiła, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Zgodnie z nią przedsiębiorca będzie mógł prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń. Kolejna zasada będzie przewidywała domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości. Wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie zasady proporcjonalności, zgodnie z którą urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Ochrona praw przedsiębiorców

 

Rząd chce powołać również nowy organ – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie stał na straży praw przedsiębiorców. Będzie on uprawniony m.in. do wystąpienia z wnioskiem do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów, a także interweniowania gdy prawa przedsiębiorców będą łamane. Kadencja rzecznika będzie trwała 6 lat.

Działalność nierejestrowa

 

Zgodnie z nowymi przepisami drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, np. dorywczy handel lub okazjonalne usługi, nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą. Osoby prowadzące taką działalność będą zwolnione z obowiązku rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Osoby te nie będą również uiszczały składek do ZUS. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Ulga dla początkujących przedsiębiorców

 

Nowe przepisy przewidują również ulgę dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Będzie to fakultatywne zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. W praktyce będzie to oznaczało, że przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni – jak to jest obecnie. Po zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

Proste sprawy urzędowe przez telefon lub e-mail

 

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach.

Stopniowa likwidacja numeru REGON

 

Numer REGON dla przedsiębiorców będzie stopniowo wycofywany z obrotu. NIP ma być podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

 

Projektowane przepisy przewidują utworzenie portalu internetowego – rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl, który nie tylko w wyjaśni w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez sms lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce.

Elastyczne zasady zawieszania działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą. Obecnie uprawnionym do zawieszania działalności gospodarczej jest wyłącznie pracodawca niezatrudniający żadnych pracowników. Zniesione zostanie też ograniczenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne do 24 miesięcy – będzie można zawiesić działanie firmy również na dłuższy okres lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia – jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o odwieszenie – nie zostanie wykreślony z rejestru (jak obecnie), ale odwieszony automatycznie.

Zmiany w pełnomocnictwach i prokurze

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły ustanawiać prokurentów. Zaś opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

Reglamentacja działalności gospodarczej

 

Nowe regulacje porządkują katalog form reglamentacji działalności gospodarczej. Projekt przewiduje pozostawienie trzech zasadniczych form: koncesji, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Tym samym zostały zniesione zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Jednocześnie wyraźnie uwypuklono różnice między nimi, wskazując m.in. że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

Ustawa dla przedsiębiorców zagranicznych

 

Jeden z przygotowany projektów przewiduje uchwalenie nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.

Wejście w życie przepisów

Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

źródło: mr.gov.pl
fot. freeimages.comPOWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach