Aktualności

Nowe przepisy dotyczące pośrednictwa w przewozie osób

Nowe przepisy dotyczące pośrednictwa w przewozie osób Szykują się zmiany w ustawie o transporcie drogowym mające ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Obecnie na rynku tym działa wiele podmiotów wykonujących przewozy bez licencji.

Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi działają przedsiębiorstwa, które pośredniczą w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami a kierowcami. Ten rodzaj działalności nie jest uregulowany w powszechnie obowiązujących przepisach. W związku z tym ministerstwo infrastruktury i budownictwa opracowało projekt zmian przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Nowe przepisy mają uporządkować ten rynek oraz stworzyć równe zasady funkcjonowania na nim.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego rodzaju licencji, która będzie upoważniała do wykonywania działalności mającej na celu pośredniczenie przy przewozie osób.

O uzyskanie licencji będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który m.in.:
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy,
  • nie ma prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
  • posiada odpowiednią sytuację finansową dla podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
  • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Pośrednicy w przewozie osób będą zobowiązani do prowadzenia i udostępnienia dla celów kontrolnych elektronicznego rejestru wszystkich otrzymanych i przekazanych do realizacji zleceń na wykonywanie przewozów drogowych osób na żądanie Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w przewozie osób bez wymaganej licencji będzie wiązało się z zastosowaniem procedury, która uniemożliwi korzystanie ze środków komunikacji, za pomocą których będą zlecane przewozy niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Na pośredniku będzie ciążył obowiązek sprawdzenia, czy podmiot, któremu zleca wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, porusza się sprawnym pojazdem (posiada ważne badanie techniczne pojazdu), posiada ubezpieczenie OC pojazdu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów.


Obecnie projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

źródło: mib.gov.pl
fot. freeimages.comPOWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach