Aktualności

Nowe przepisy dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Nowe przepisy dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami. Przepisy te przewidują istotne zmiany dla osób trudniących się zarządzeniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie oraz ich wyceną.

W nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017 r. zdefiniowano pojęcia pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości. Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. W ustawie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Opracowany również został katalog czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Zdaniem autorów ustawy ma to przyczynić się do wyeliminowania lub znaczącego ograniczenia wątpliwości co do charakteru podejmowanych czynności oraz ułatwić określanie zakresu umów zawieranych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami uzyskali możliwość wglądu oraz pobierania odpisów, wypisów i zaświadczeń z rejestrów i dokumentów dotyczących nieruchomości w związku z wykonywaną umową.

Gospodarowanie nieruchomościami przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (stanowiące własność gmin, powiatów, województw), przez starostów (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa), a także przez agencje, które na podstawie odrębnych przepisów wykonują prawo własności oraz inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa nie będzie się odbywało na podstawie przepisów rozdziału „Zarządzanie nieruchomościami” ustawy o gospodarce nieruchomościami. Postanowiono również, że przepisy o zarządzaniu nie dotyczą właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych w stosunku do nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd. Podmioty te nie będą zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC czy zawierania umowy o zarządzanie nieruchomością.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Będą to już nie tylko stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli tego lub związki takich stowarzyszeń, ale również izby gospodarcze, które zrzeszają rzeczoznawców majątkowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości (jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej). Wprowadzono także dodatkowy warunek, aby przedsiębiorcy stanowili co najmniej połowę wszystkich członków izby. Analogiczne kryterium będzie obowiązywać również w odniesieniu do stowarzyszeń.

Ustawa modyfikuje sposób ustalania opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami wartość nieruchomości należy przyjmować jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania, wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.

Zgodnie z nowymi regulacjami rzeczoznawca majątkowy ma prawo uzyskać dostęp do dokumentów i rejestrów niezbędnych do określenia wartości nieruchomości.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego powinno być udokumentowane analizą załączaną do operatu szacunkowego. Analiza powinna być również dołączana w przypadku potwierdzania aktualności operatów szacunkowych, które zostały sporządzone na podstawie dotychczasowych przepisów. Zmiana ta nie nakłada na rzeczoznawców majątkowych nowych obowiązków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rzeczoznawca majątkowy może potwierdzić aktualność operatu szacunkowego jedynie w sytuacji, gdy nie nastąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników rynkowych.

Uchylony został przepis stanowiący o skutku wydania negatywnej oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego w postaci utraty przez operat szacunkowy charakteru opinii o wartości nieruchomości. Zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, ostateczną decyzję o możliwości wykorzystania operatu szacunkowego decydował będzie zainteresowany podmiot, np. organ prowadzący postępowanie administracyjne.

Od 1 września 2017 r. wyciąg z operatu szacunkowego nie będzie stanowił elementu opinii o wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi nie będą też musieli przekazywać go organom prowadzącym kataster nieruchomości.

źródło: mib.gov.pl
fot. freeimages.com
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach