Aktualności

Nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która dostosuje polskie regulacje do przepisów unijnych. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy czeka szereg zmian.

W stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji nowa ustawa uściśla zakres, w jakim obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu spoczywają na stowarzyszeniach posiadających osobowość prawną oraz fundacjach. Ustawa wskazuje, że obowiązki te dotyczą wyłącznie przypadków przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Nowa ustawa ograniczony zakres, w jakim adwokaci, radcy prawni, prawnicy zagraniczni oraz doradcy podatkowi będą podlegać obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z kolei rozszerzeniu uległ katalog transakcji, w związku z którymi na notariuszach będą spoczywać obowiązki instytucji obowiązanych.

Ustawy, która wkrótce wejdzie w życie, definiuje pojęcia „prania pieniędzy” oraz „finansowania terroryzmu” poprzez odwołanie się do czynów karalnych, stypizowanych, odpowiednio, w art. 299 oraz art. 165a Kodeksu karnego. Tym samym, w odniesieniu do prania pieniędzy zrezygnowano z przysparzającej szeregu wątpliwości o charakterze interpretacyjnym definicji legalnej tego pojęcia, skonstruowanej wyłącznie na potrzeby przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa określa organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej „Generalnym Inspektorem”, zasady współpracy z Generalnym Inspektorem, procedurę sporządzania rocznego sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Prezesowi Rady Ministrów, zasady wyłączenia Generalnego Inspektora od wykonywania zadań oraz kwestie delegacji osób zatrudnionych w innych organach i jednostkach administracji publicznej do pracy w jednostce organizacyjnej wspomagającej Generalnego Inspektora w realizowaniu jego zadań.

Nowe regulacje tworzą również mechanizm do pozyskiwania oraz przetwarzania przez Generalnego Inspektora informacji istotnych dla realizacji jego zadań, poza informacjami przekazywanymi przez instytucje obowiązane.

Ustawa reguluje również zasady funkcjonowania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, jako ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym działającego przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Określono także w sposób szczegółowy obowiązki instytucji obowiązanych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

źródło: prezydent.pl
fot. freeimages.com
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach