Aktualności

Zamówienia publiczne: bieg terminów (kontrola zamówień) oraz zmiany dotyczące odpowiedzialności #COVID-19

Wskazane zagadnienia regulują odpowiednio art. 15zzs ust. 3 oraz art. 15s, art. 15t, 15u ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. Terminy sądowe i procesowe w ramach kontroli udzielonych zamówień publicznych

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie dotyczy:
 • kontroli uprzednich udzielanych zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz
 • postępowań odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, może określić, w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
 • Powyższe oznacza, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych pozostaje umocowany do prowadzenia kontroli uprzednich, wprowadzona regulacja nie odnosi skutku wobec procedury wnoszenia odwołań. Aktualnie, zgodnie z informacją udostępnioną przez Prezesa KIO: w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Krajowa Izba Odwoławcza nie przeprowadza posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego a w pozostałym zakresie podejmuje wszystkie czynności w odniesieniu do spraw odwoławczych, m.in. rozstrzyga wnioski o uchylenie zakazu umowy czy rozpoznaje zastrzeżenia do wyników kontroli Prezesa UZP,
 • informacja o wznowieniu rozpoznawania spraw przez Krajową Izbę Odwoławczą zostanie podana na stronie Izby ( https://www.uzp.gov.pl/kio).
 1. Odpowiedzialność karna, odszkodowawcza oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 15s, art. 15t i art. 15u)
 
a) Odpowiedzialność karna

Nie popełnia przestępstwa niegospodarności (o którym mowa w art. 296 § 1-4 Kodeksu karnego) ten, kto:
 • nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19,
 • zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami związanymi z COVID-19 (zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 15r).
b) Odpowiedzialność za szkodę

Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 ogranicza również odpowiedzialność korporacyjną osób pełniących funkcję zarządcze w kapitałowych spółkach prawa handlowego (spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który:
 • nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19,
 • zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą ujętą w Ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19.
c) Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych:
 • nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19,
 • zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami związanymi z COVID-19 (zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 15r). POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach