Aktualności

Gospodarowanie odpadami w świetle epidemii #COVID-19

Gospodarowanie odpadami na podstawie decyzji wojewody


A. Unieszkodliwianie odpadów medycznych (art. 11a)

Wojewoda, w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów o właściwościach zakaźnych, wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, może wydać w drodze decyzji administracyjnej polecenie dotyczące unieszkodliwienia odpadów medycznych następującym podmiotom:
 • organom administracji rządowej działającym w województwie, państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
 • podmiotom innym, niż wymienione w punkcie powyższym, w szczególności osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom.
Polecenie może także dotyczyć magazynowania odpadów medycznych przez ich wytwórcę oraz podmiotów, które nie posiadają decyzji z zakresu gospodarowania odpadami. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Wydanie polecenia jest uzależnione od posiadania przez podmiot zobowiązany do gospodarowania odpadami stosownych możliwości technicznych i organizacyjnych do jego realizacji. Polecenie określa:
 1. podmiot lub podmioty zobowiązane do gospodarowania odpadami;
 2. miejsce, dopuszczoną metodę i warunki unieszkodliwiania, w tym transportowania i magazynowania odpadów przed ich przetworzeniem;
 3. obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci papierowej, o ile nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem BDO;
 4. okres obowiązywania polecenia. 
Unieszkodliwianie odpadów może odbyć się poprzez ich termiczne przekształcanie, rozumiane jako:
 1. spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850°C;
 2. inne, niż wskazany w pkt 1, procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane.
Do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.63) w zakresie warunków transportu odpadów, zbierania odpadów lub ich unieszkodliwiania oraz przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.64) w zakresie warunków korzystania ze środowiska.

Podmiot, który nie ma możliwości prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO (Bazy Danych Odpadowych), a który dokonał unieszkodliwienia odpadów na podstawie polecenia wojewody, przekazuje kopię karty ewidencji odpadów właściwemu ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 14 dni od dnia unieszkodliwienia odpadów.


B. Odpady komunalne (art. 11b)

Wojewoda, w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 innych niż odpady medyczne o właściwościach zakaźnych, może wydać w drodze decyzji administracyjnej polecenie następującym podmiotom:
 • organom administracji rządowej działającym w województwie, państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
 • podmiotom innym, niż wymienione w punkcie powyższym, w szczególności osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.

Polecenie wojewody może także dotyczyć:
 • przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie (art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy o odpadach);
 • składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.

Zarządzenia wojewody (odpady komunalne)

Zgodnie z treścią art. 11c ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może w drodze zarządzenia:
 1. zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w uchwałach rady gminy wydanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Wydanie przez wojewodę przedmiotowego zarządzenia powoduje, że na obszarze województwa lub jego części, których zarządzenie dotyczy, nie stosuje się wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja ustawy o odpadach


Na podstawie art. 42 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) znowelizowano art. 236a ustawy o odpadach. Zgodnie z nowym brzmieniem:
 • w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie;
 • wprowadzenie dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami powinno zostać dokonane niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach