Aktualności

Ceny energii elektrycznej w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw w drugim półroczu 2019 roku

Ceny energii elektrycznej  w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw w drugim półroczu 2019 roku

Podstawa zmian

W dniu 27 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych (Dz.U. poz. 1210), wprowadzającą korektę mechanizmu stabilizacji cen energii elektrycznej. Dotychczas, w pierwszym półroczu 2019 r., wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej zostali objęci ustawową obniżką cen. Zasadnicze zmiany obejmują więc wyłącznie drugie półrocze – okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.

Niższa cena energii elektrycznej, nie wyższa niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., obejmie także mikro- i małych przedsiębiorców, którzy we wskazanym przez ustawę terminie złożą stosowne oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu (będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej).

Kogo obejmują zmiany?


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami odbiorcy końcowi wskazani w ust. 5 ust. 1a pkt 2)-5) ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowy oraz niektórych innych ustaw, tejże:

1)  będący mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
      – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);

2)  będący szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.            2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);

3)   będący jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
       (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

4)   będący innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

aby skorzystać z „zamrożonych” cen są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia.

Jak złożyć oświadczenie?

Wypełnione oświadczenie należy złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (drugiej stronie umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej).

Wskazana ustawa weszła w życie w dniu 29 czerwca 2019 r., tym samym 28-dniowy termin mija w dniu 27 lipca 2019 r. Powyższy termin potwierdza również informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Energii.

Wzór oświadczenia

Wskazane oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego, stanowiące podstawę utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2019 poz. 1210) i można je pobrać bezpośrednio z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001210/T/D20191210L.pdf

POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach