Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
przez: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
przy użyciu: Serwisu Internetowego ipg.edu.pl
wersja z dnia 18 stycznia 2015 r.
§ 1 [Przepisy ogólne]
1. Usługodawcą jest Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., ul. 3 Maja 10/2, 40-096 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461709, REGON 243240612, NIP 6342817948, zwana dalej: „Usługodawcą”
2. Usługodawca świadczy wyłącznie usługi drogą elektroniczną (zwane dalej: „Usługami”) poprzez serwis internetowy o nazwie ipg.edu.pl, zwany dalej „Serwisem”.
3. Usługi te polegają na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z systemu rozwiązań teleinformatycznych zawartych w Serwisie – Systemu Dostępu do porad prawnych oraz elektronicznych wzorów dokumentów, zwanego dalej: „Systemem Porady Online” lub „Systemem” którego główny element stanowi tzw. Panel Klienta, zwany dalej „ePanelem”. Celem systemu jest ułatwienie Klientowi uzyskania szybkiej porady prawnej, zwanej dalej: „Poradą”, online, bez wychodzenia z domu, za przystępną cenę oraz uzyskanie dostępu do wzorów dokumentów prawnych zawierających rozwiązania przewidziane prze przepisy prawa polskiego. Usługi świadczone za pomocą Internetu, świadczenie usługi dostępu jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Usługi polegają również na możliwości zakupu przez Klienta publikacji w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępnej w ramach prowadzonej przez Usługodawcę księgarni. Do funkcjonowania Księgarni, sposobu zakupu produktów, składania reklamacji oraz metod dostawy zastosowanie znajduje Regulamin Księgarni Internetowej stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.
5. Usługodawca nie świadczy Usług w sposób inny niż określony w ust. 2, w szczególności nie prowadzi stacjonarnej kancelarii prawnej, w której możliwe byłoby osobiste spotkanie z Klientem. Jedyną możliwością skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest droga elektroniczna poprzez ePanel (ewentualne konsultacje telefoniczne lub poprzez komunikatory internetowe wymagają odrębnych ustaleń między Prawnikiem, Usługodawcą w Klientem), co nie może być interpretowane jako obowiązek Usługodawcy jak i Prawnika do poczynienia takich ustaleń. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj.
a. na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji lub jeśli Klient nie dokonał Rejestracji – korzystaniu z Usługi;
b. poprzez ePanel.
7. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych na Serwisie ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 50 zł rocznie od 1000 znaków tekstu bez spacji, wraz z przypisami. Podane w tym przepisie kwoty stanowią stosowne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Usługodawca nie świadczy Usług polegających na:
a. Reprezentowaniu interesów jednej strony przeciwko drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzonych przez adwokatów radców prawnych lub pod ich nadzorem:
i. Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w sprawach cywilnych;
ii. Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w sprawach karnych;
iii. Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w przypadkach sporów pracowniczych;
Usługodawca natomiast może świadczyć usługę pomocy w znalezieniu odpowiedniego radcy prawnego lub adwokata do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. W takim wypadku stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej jest wobec Klienta radca prawny lub adwokat.
b. Przygotowaniu dokumentacji patentowej łącznie z reprezentacją przed urzędami ds. własności intelektualnej lub urzędami patentowymi.
c. Działalności notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych
§ 2 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi]
1. Do korzystania z Usługi wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
e. Programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
2. Pliki załączane przez Klienta mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip. Pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Serwis.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 15 MB
4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Systemu, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.
§ 3 [Klient]
1. Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
5. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta każdym czasie.
6. Każdy może w granicach określonych przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego korzystać z treści zamieszczonych na Serwisie, z przestrzeganiem praw autorskich, w szczególności mając na uwadze treść § 1 ust. 6.
7. Domniemywa się, iż Klient korzysta z Usługi jako przedsiębiorca (nie jest konsumentem), jeśli podczas korzystania z Usługi poprosił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy lub instytucji (odbiorcy faktury VAT) (co oznacza, iż Porada udzielana jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta).
§ 4 [Biuletyn]
1. Subskrypcja Biuletynu następuje przez podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym pod adresem: http://www.ipg.edu.pl/ albo – w przypadku jednoczesnej rejestracji w Serwisie – przez wyrażenie zgody na otrzymywanie Biuletynu. Biuletyn może zawierać informację handlową lub materiały marketingowe.
2. Klient niezwłocznie po podaniu adresu poczty elektronicznej otrzymuje wiadomość e-mailową z linkiem, którego kliknięcie powoduje potwierdzenie i uruchomienie Subskrypcji. Z tą chwilą Subskrypcja jest dokonana.
3. Biuletyn rozsyłany jest w formacie HTML lub TXT na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej.
4. Subskrypcja jest bezpłatna.
5. Dostęp do Subskrypcji nie wymaga rejestracji w Serwisie.
6. Klient ma w każdym momencie możliwość rezygnacji z Subskrypcji Biuletynu przez kliknięcie na znajdujący się w Biuletynie link z opcją wypisania się.
§ 5 [System dostępu do pomocy prawnej (Porady Online)]
1. Klient uzyskuje od Usługodawcy niewyłączną licencję na korzystanie z Systemu, na następujących polach eksploatacji:
a. Wysłanie Zapytania do Systemu;
b. Skierowanie wysłanego przez Klienta Zapytania do kompetentnego prawnika (adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego, doradcy prawnego), posiadającego wiedzę i praktykę niezbędną do udzielenia pomocy prawnej, zwanego dalej „Prawnikiem”);
c. Umożliwienie Klientowi korzystania z Systemu, w ramach którego może on kontaktować się z Prawnikiem. Poprzez System Klient może otrzymać:
1) Treść porady, przygotowanej przez Prawnika, zwanej dalej: „Poradą” lub
2) Treść przygotowanego przez Prawnika wzoru pisma, dokumentu, umowy lub oświadczenia, opinii – stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące Porad.
2. Funkcjonalności Systemu
a. Zapewnienie Klientowi narzędzie do komunikacji z Prawnikiem – Klient ma możliwość
i. zadawania Prawnikowi pytań dodatkowych dotyczących treści przesłanej Porady;
ii. przesyłania próśb o doprecyzowanie, czy wyjaśnienie treści przesłanej Porady;
iii. zapewnienie Klientowi możliwości pobierania faktur za usługę oraz wystawiania Opinii;
b. ePanel umożliwia Klientowi zadanie pytania Prawnikowi, które stanowi opis faktyczny problemu. Przesłanie dodatkowych dokumentów związanych z zadawanym pytaniem następuje na adres wskazany przez Prawnika. Pytanie nie może zawierać więcej niż 2 000 znaków;
c. po przedstawieniu pytania Prawnik wskazany przez Usługodawcę kontaktuje się z Klientem, cele ustalenia ceny za wykonanie usługi oraz terminu jej wykonania;
d. po akceptacji przez Klienta ceny i terminu wykonania usługi oraz dokonania zapłaty ustalonej ceny, Prawnik przystępuje do wykonania opinii prawnej;
3. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Usługodawcę przygotowania treści Porady wybranej przez Usługodawcę lub samego Klienta osobie trzeciej (Prawnikowi).
4. We wszystkich kwestiach merytorycznych Klient kontaktuje się z Prawnikiem. W kwestiach administracyjnych (np. żądanie wystawienia faktury, reklamacja) Klient kontaktuje się z Usługodawcą poprzez adres e-mail: porady@ipg.edu.pl.
5. Językiem komunikacji między Klientem a Usługodawcą oraz Prawnikiem jest język polski, chyba że ustalony zostanie inny język.
6. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie są usługami prawniczymi, albowiem polegają one zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z Systemu, który to dostęp dopiero umożliwia kontakt z Prawnikiem.
7. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami elektronicznymi, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i Usług i usługami świadczonymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (Dz. U. UE L 2011, nr 77, poz. 1), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
8. Dostęp do ePanelu jest zabezpieczony w sposób następujący: szyfrowanie danych przez protokół SSL, generowanie indywidualnych linków dla każdego klienta, alternatywny dostęp przy logowaniu za pomocą adresu e-mail i hasła. Klient winien podjąć wszelkie środki zmierzające do zapewnienia, aby osoba niepowołana nie dostała się do ePanelu, w szczególności zabrania się udostępnienia hasła oraz indywidualnego linku do ePanelu.
9. Wszelkie dane w ePanelu są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej i stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827). Nie są one zapisane na nośniku materialnym i dostarczane elektronicznie (poprzez ePanel).
10. ePanel stanowi trwały nośnik, umożliwia bowiem przechowywanie informacji kierowanych osobiście do Klienta, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
§ 6 [Otrzymanie treści Porady poprzez System Porad Online
1. Treść Porady przesyłana jest Klientowi poprzez ePanel, na podstawie zadanego przez Klienta pytania głównego („Pytanie Główne”), w oparciu o ustawodawstwo polskie, w przewidywanym terminie 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Prawnik rozpocznie prace nad przygotowaniem treści Porady dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia Usługodawcy lub przesłania potwierdzenia wykonania przelewu.
2. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Pytaniu Głównym i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia Porady, chyba że z treści Pytania wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).
3. Klient ma prawo przesyłać pytania dodatkowe odnoszące się do przesłanek treści Porady („Pytania dodatkowe”). Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe wynosi 48 godzin od otrzymania przez Usługodawcę Pytania dodatkowego. Do Pytań Dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Pytania Głównego.
4. Co do zasady, Usługodawca nie przygotowuje treści Porad z zakresu prawa obcego, chyba, że wyrazi na to zgodę.
5. Usługodawca może odmówić przygotowania treści Porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści Porady. W takich wypadkach, Usługodawca zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady i zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku oraz odesłania podpisanej korekty faktury (o ile jest to konieczne). Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu odmowy przygotowania treści Porady.
§ 7 [Zadanie Pytania Głównego (Pytania)]
1. Klient, który chce zadać Pytanie, wpisuje w formularzu wpisuje imię lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej.
2. Po kliknięciu pola „Wyślij” na podany adres elektroniczny Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłania pytania do wyceny. Warunkiem wysłania pytania do bezpłatnej wyceny jest uprzednia akceptacja Regulaminu prze Klienta. Regulamin zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta z 30 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., nr 827).
3. Klient wyraża zgodę na wysyłanie informacji e-mailowych o statusie jego sprawy, a także innych informacji niezbędnych do korzystania z Usług, prośby o wystawienie opinii, otrzymaniu czasowego rabatu na kolejne usługi, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, lub Regulaminu, informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu („Komunikaty”).
4. Klient w ePanelu zadaje Pytanie w ten sposób, iż:
a. w polu „Tytuł pytania” wpisuje tytuł pytania;
b. w polu „Wiadomość” wpisuje treść pytania. Klient powinien jak najdokładniej opisać stan faktyczny będący podstawą pytania oraz sprecyzować zakres porady, którą chciałby uzyskać (np. wypunktowując zagadnienia, które go interesują);
c. w polu „e-mail” Klient wskazuje adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłane potwierdzenie złożenia pytania, jego wycena oraz treść Porady;
d. następnie wysyła Pytanie do wyceny, klikając na pole „Wyślij”.
5. Po kliknięciu Pola „Wyślij” Klient otrzymuje informację o terminie Wyceny Pytania.
§ 8 [Wynagrodzenie]
1. Przesłana Klientowi wycena zawiera informację o wysokości wynagrodzenia brutto za możliwość dostępu do Systemu Porady Online – w zakresie dotyczącym z zadanego przez Klienta Pytania Głównego. Wynagrodzenie obejmuje czynności Usługodawcy polegające na umożliwieniu Klientowi korzystania z Systemu Porady Online w zakresie Pytania Głównego, m. in. wyszukanie odpowiedniego Prawnika, kompetentnego w danej dziedzinie, przekazanie mu Zapytania, czuwanie nad prawidłowym i bezawaryjnym funkcjonowaniem Systemu Porady Online, oraz zapewnienie działania jego funkcjonalności. Usługodawca ma swobodę w określaniu wysokości wynagrodzenia. Jeśli Klientowi nie odpowiada wysokość wynagrodzenia, nie musi decydować się na korzystanie z Systemu.
2. Wycena jest bezpłatna.
3. W dni robocze, w Klient otrzymuje Wycenę w przewidywanym terminie do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o terminie Wyceny.
4. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin, o którym mowa w ust. 3, wynosi do 48 godzin.
5. W przypadku gdy termin Wyceny przypadałby poza godzinami, o których mowa w ust. 3, terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, liczy się od pierwszej godziny, o której mowa w ust. 3.
6. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację o Wycenie oraz sposobie płatności, w przypadku jej akceptacji.
7. Terminy, o których mowa wyżej, mogą ulec wydłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy lub Prawników, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Systemu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru Zapytania.
§ 9 [Płatność]
1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:
a. Zrezygnować z Usługi;
b. Zaakceptować Wycenę i dokonać płatności zgodnie z przekazanymi danymi;
2. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Klienta żadnych roszczeń z tego tytułu.
3. Zapłata przez Klienta za Usługę następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek Usługodawcy (przelew on-line za pośrednictwem serwisu PayU.pl (dawniej platnosci.pl), wpłata na rachunek bankowy Usługodawcy). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. Dokonując płatności Klient jest bezwzględnie obowiązany do wskazania numeru Pytania Głównego, z którym wiąże się korzystanie z Systemu Porady Online.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b., Klient może przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Usługodawcy porady@ipg.edu.pl. Przekazanie elektronicznego potwierdzenia wpłaty nie zobowiązuje Usługodawcy do przygotowania treści Porady ale Prawnik może rozpocząć przygotowywanie treści Porady,. W przypadku, gdyby wpłata nie została zaksięgowana, umowa jest uważana za niezwartą, a Usługodawca może dochodzić od Klienta zapłaty w wysokości odpowiadającej wartości zapewnionego Klientowi świadczenia w postaci umożliwienia korzystania z Systemu Porady Online przy czym domniemywa się, iż jest to równowartość nieopłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
5. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenie pełnej ceny za usługę Usługodawca może udzielić odpowiedzi Klientowi bez prawa zadawania pytań lub Usługodawca może dokonać zwrotu wpłaconej należności na koszt Klienta.
§ 10 [Faktura, zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną]
1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, wskazuje w „Danych kontaktowych” dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (dane firmy oraz NIP) oraz wskazuje w treści Pytania, że chce otrzymać fakturę VAT..
2. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu mailowego porady@ipg.edu.pl (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
3. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawia i przesyłania e-faktur.
4. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, w formie elektronicznej, będzie dzień jej wystawienia.
5. Na żądanie Klienta faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania.
6. Klient powinien do 15 dnia następnego miesiąca zadeklarować, że usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy. W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako usługa na rzecz osoby fizycznej, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od wykonania usługi.
§ 11 [Przesłanie treści Porady]
1. Przesłanie treści Porady polega na przesłaniu treści Porady na wskazany przez Klienta adres e-mail. Do treści Porady mogą być dołączone załączniki.
§ 12 [Termin przesłania treści Porady]
1. Przewidywany Termin przesłania treści Porady wynosi 3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. c) pkt 2 ) (przygotowanie treści wzoru pisma, dokumentu, umowy lub oświadczenia oraz przygotowanie treści opinii), Termin wynosi 2 dni robocze od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy.
2. Jeżeli Klient chce otrzymać treść Porady w terminach wcześniejszych niż wymienione w ust. 1, Usługodawca może uzależnić wcześniejsze udzielenie Porady od zapłaty przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia.
3. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec przedłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy lub Prawników, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Systemu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru Pytania (w szczególności są to Pytania, co których przygotowanie treści Porady wymaga analizy obcego prawa, literatury lub orzecznictwa lub też analizy dokumentacji nadesłanej przez Klienta lub też pytanie dotyczy stanu prawne innego niż obowiązujący).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Usługodawca zawiadamia Klienta o przedłużeniu terminu i podaje prawdopodobny termin przesłania treści Porady.
5. Klient, po otrzymaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu, może zrezygnować z korzystania z Systemu i odstąpić od Umowy w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia, w takim wypadku otrzymuje on zwrot zapłaconego wynagrodzenia. Jeśli Klient nie skorzystał z tego prawa, opóźniony czas przesłania treści Porady nie może być podstawą reklamacji.
6. Jeżeli Usługodawca dopuszcza się zwłoki w przesłaniu treści Porady, Klient może – zgodnie z art. 491 k.c. wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać przesłania treści Porady.
§ 13 [Uzupełnienie Pytania Głównego]
1. Jeżeli informacje podane przez Klienta w Pytaniu Głównym są niekompletne lub nie pozwalają na przygotowanie treści Porady w całości lub w części albo przygotowanie treści Porady wymaga nadesłania przez Klienta dokumentów, Usługodawca w terminie wskazanym w § 12 może poprosić Klienta o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów („Uzupełnienie Pytania Głównego”). Termin przesłania treści Porady liczy się wówczas od dnia otrzymania przez Usługodawcę ostatniego uzupełnienia Pytania Głównego.
2. Jeśli Klient w terminie 7 dni od otrzymania prośby o Uzupełnienie Pytania Głównego, nie uzupełnił go, Usługodawca może wedle swojego wyboru odstąpić od umowy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynikającego z korzystania przez Klienta z Systemu albo przygotować treść Porady na podstawie dotychczasowych informacji zawartych w Pytaniu Głównym i przesłać ją Klientowi. W takim wypadku Klient nie może powoływać się na niekompletność przesłanej treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z przesłanej treści Porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, chyba że nie mają one jakiegokolwiek związku z brakiem uzupełnienia Pytania Głównego.
3. Jeżeli po Uzupełnieniu Pytania Głównego wyszły na jaw okoliczności, które powodują, iż przygotowanie treści Porady wymaga zwiększonego nakładu pracy, Usługodawca może uzależnić przygotowanie treści Porady od dodatkowego wynagrodzenia. W takim wypadku Klient może:
a) zrezygnować z korzystania z Systemu i odstąpić od umowy; – stosuje się ust. 2;
b) poprosić o przygotowanie treści Porady wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Pytaniu Głównym – stosuje się ust. 2, z tym, że Usługodawca może wówczas odstąpić od umowy w terminie 2 dni od dnia otrzymania prośby Klienta;
c) zapłacić dodatkowe wynagrodzenie i wówczas otrzyma on treść Porady na podstawie okoliczności opisanych w Pytaniu Głównym i Uzupełnieniu Pytania Głównego.
§ 14 [Zakres przygotowanej Porady]
1. Zakres przygotowanej Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Pytaniu Głównym oraz Uzupełnieniu Pytania Głównego.
2. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia. jeśli nie opisał w pełni i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego w Pytaniu Głównym lub Uzupełnieniu Pytania Głównego. W szczególności dotyczy to Pytań, które dotyczą hipotetycznego stanu faktycznego.
3. Usługodawca, przygotowując treść Porady może jednakże zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem Pytania Głównego. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której przygotowanie treści Porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Usługodawca informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia.
§ 15 [Pytania dodatkowe]
1. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach Pytania Głównego określonych w § 14 ust. 1 i stanie faktycznym i prawnym na dzień zadania Pytania Głównego, zwanych dalej: „Pytaniami Dodatkowymi”.
2. Odpowiedź na Pytanie Dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia zapłaconego za korzystanie z Systemu Porad Online w zakresie Pytania Głównego, jeśli Pytanie Dodatkowe:
a) Nie wykracza poza okoliczności opisane w Pytaniu Głównym, w szczególności poza okoliczności faktyczne jak i stan prawny;
b) Nie wiąże się z nadesłaniem dodatkowych dokumentów
c) Ma na celu jedynie wyjaśnienie wątpliwości, jakie Klient powziął w wyniku zapoznania się z treścią przesłanej mu Porady lub doprecyzowanie zagadnień poruszanych w treści Poradzie.
3. Jeśli Pytanie Dodatkowe nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, wówczas jest to Pytanie wykraczające poza zakres Pytania Głównego. W takim wypadku, Usługodawca zawiadamia o tym Klienta, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia, może także poinformować Klienta o jego wysokości, przesyłając wycenę. W takim wypadku Pytanie Dodatkowe jest traktowane jako nowe Pytanie Główne. Po opłaceniu nowego Pytania Głównego, Klientowi zostanie przesłana treść Porady, zgodnie z § 11 i następne.
§ 16 [Sposób przygotowywania Porad – brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa]
1. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Porada zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Usługodawcą i że w polskim porządku prawnym brak jest powszechnie wiążącej wykładni prawa, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ państwowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej. W szczególności Usługodawca może poinformować Klienta o rozbieżnościach lub kontrowersjach w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania Porady nie może być podstawą reklamacji.
2. W szczególności Klient oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w sprawach podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych zawsze w celu uzyskania pewności co do prawidłowości danego rozwiązania, nawet zaproponowanego przez Usługodawcę, konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa ubezpieczeń społecznych do właściwego organu i nawet wskazanie przez Usługodawcę, iż dane rozwiązanie podatkowe jest lub może być zgodne z prawem, nie zwalnia Klienta z wystąpienia o taką interpretację.
§ 17 [Zgoda na dostarczanie treści cyfrowych i wyłączenie prawa odstąpienia]
1. Konsument wyraża zgodę na dostarczanie w ePanlu treści cyfrowych, szczegółowo opisanych w § 5, które nie są zapisane na nośniku materialnym oraz na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta
2. Konsument wyraża zgodę na potwierdzenie mu otrzymania zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy poprzez ePanel.
3. Wraz z przesłaniem wyceny Usługodawca potwierdza konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
4. Po dokonaniu zapłaty konsument otrzymuje potwierdzenie jej dokonania wraz z informacją o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).
5. W związku z tym konsumentowi na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 827) nie przysługuj prawo odstąpienia od umowy.
§ 18 [Opinie]
1. Po otrzymaniu treści Porady Klient może wystawić Usługodawcy opinię. Wystawienie opinii nie jest obowiązkowe.
2. Opinie wystawiane przez Klientów są jawne i publikowane na Serwisie. Klient, wystawiając taką opinię, wyraża zgodę na jej publikację wraz z imieniem Klienta podanym w rubryce „Imię”.
3. Opinia powinna być zgodna za stanem faktycznym, obiektywna i rzetelna, nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrych obyczajów oraz dobrego imienia lub renomy Usługodawcy lub Prawnika
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Opinii.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania Opinii.
§ 19 [Wzory dokumentów i pism]
1. W ramach Systemu Porad Online Usługodawca umożliwia Klientowi, po dokonaniu stosownej opłaty i zalogowaniu się na portalu, przy wykorzystaniu pola „Zaloguj” dostęp do bazy danych wzorów pism oraz dokumentów, zwanych dalej „Bazą danych”.
2. W Bazie danych znajdują się wzory pism procesowych wykorzystywanych w postępowaniu toczącym się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami państwowymi, jak również wzory typowych umów prawa cywilnego oraz handlowego.
3. Usługodawca udostępnia w ramach Systemu określony limit możliwości pobrania dokumentów z Bazy danych, uzależniony od zakupionego przez Klienta Pakietu Abonamentowego.
4. Klient, zainteresowany skorzystaniem z Bazy danych, po rejestracji w Systemie wybiera interesujący go dokument lub pismo, a następnie wprowadza swoje dane logowania.
5. W przypadku dostępnego limitu pobrań dokumentów, w ramach zakupionego Abonamentu, Klient pobiera dokument według specyfikacji technicznej wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
6. Klient pragnący skorzystać z Bazy danych dokonuje zakupu Abonamentu, w ramach którego, w zależności od wybranej opcji udostępniona jest mu określona liczba punktów.
7. W celu zakupu Abonamentu, Klient wskazuje na liczbę oczekiwanych dostępów do dokumentów, wypełnia pola wymagane oraz dokonuje płatności przy wykorzystaniu serwisu PayU.
8. W ramach zakupionego Abonamentu, po jego opłaceniu Usługodawca udostępnia Klientowi liczbę punktów, wskazujących na limit pobrań dokumentów z Bazy Danych. Każdy punkt odpowiada możliwości pobrania jednego dokumentu, w stosunku 1-1.
9. Po wyczerpaniu liczby punktów Klient nie będzie uprawniony do pobierania kolejnych dokumentów z Bazy danych. Jednakże może korzystać z dokumentów już pobranych przez nieograniczony okres, na co Usługodawca udziela mu licencji, w ramach wynagrodzenia otrzymanego z tytułu opłacenia Abonamentu.
10. Usługodawca przyznaje Usługobiorcy licencję na wykorzystywanie pobranych dokumentów z Bazy danych na następujących polach eksploatacji:
a. Kopiowania i powielania,
b. Zmiany treści,
c. Przedstawiania w publicznych wystąpienia oraz udostępniania osobom trzecim,
d. Zapisu na nośnikach informacji, w tym nośnikach magnetycznych, płytach CD/DVD oraz pamięciach flash.
§20 [Publikacja treści Pytania i Porady]
1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie zarówno treści zadanego Pytania Głównego, Uzupełnienia Pytania Głównego, Pytań Dodatkowych, jak i przesłanej Klientowi treści Porady („Publikacja”)
2. Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).
3. Treść opublikowana jest ogólnie dostępna.
4. Klient może zastrzec niepublikowanie poprzez zawiadomienie Usługodawcy najpóźniej do 7-go dnia po przesłaniu treści Porady (dotyczącej Pytania Głównego).
§ 21 [Pozbawienie Klienta możliwości korzystania z Systemu Porad Online]
1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Systemu w przypadku:
a. Naruszenia przez Klienta Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b. Udostępnienia przez Klienta hasła do ePanelu osobom trzecim.
2. W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Systemu z przyczyn wskazanych w ust. 1 Usługodawca zachowuje prawo do zapłaconego wynagrodzenia. Nie pozbawia to Usługodawcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§ 22 [Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies]
Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one pod następującym adresem: http://ipg.edu.pl/polityka-prywatnosci.
§ 23 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
a. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§ 2)
b. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
c. siły wyższej;
d. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
e. niewłaściwego korzystania z Systemu przez Klienta;
f. zastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie,
g. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu.
h. Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam.
i. Niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, w szczególności zasad zadawania Pytań.
2. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
3. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 10 (dziesięcio)- krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.
5. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp. .
6. W przypadku konsumentów, ust. 4 i 5 nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.
§ 24 [Postępowanie reklamacyjne]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., ul. 3 Maja 10/2, 40-096 Katowice.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
b. wskazanie Porady, z którą wiąże się reklamacja (w tym numeru Pytania);
c. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
d. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
4. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
5. Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:
a. Porada wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa (§ 15 ust. 1);
b. Porada wskazuje, że konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych (§ 16 ust. 2);
c. Porada nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta;
d. Porada jest niekorzystana dla Klienta (np. okazuje się, iż wniesienie apelacji jest bezzasadne, Klient jest w błędzie co do swoich uprawnień lub obowiązków);
e. Usługodawca odmawia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykracza ono poza zakres Pytania Głównego;
f. Porada została udzielona co prawda z opóźnieniem, ale Klient zaakceptował ten stan, w szczególności jeśli zadawał Pytania Dodatkowe do tej Porady;
g. Porada została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Porady).
6. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
7. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
8. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
a. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4; lub
b. jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 7.
9. Przy składaniu reklamacji Usługodawca nie wymaga okazania faktury, ponieważ z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności (usługi) zapłata dotyczyła. Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Ich wyszukiwarka dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
§ 25 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Usługodawcę.
2. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: http://www.ipg.edu.pl/regulamin_porady.html, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Usługodawca mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Usługodawca mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”).
3. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Klient wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie. O zamiarze takim Usługodawca zawiadomi Klienta, jeśli Klient nie zgadza się, to wówczas może on odstąpić od Umowy o korzystanie z Systemu, z tym że Usługodawcy przysługuje prawo do zachowania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej dotychczasowemu czasowi korzystania przez Klienta z Systemu.
4. Wszelkie spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 18 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do korzystania z Systemu Porady Online jeśli zadanie Pytania Głównego nastąpiło w tym dniu lub później.
6. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, jednakże zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do korzystania z Systemu, jeśli zadanie Pytania Głównego nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

Załącznik nr 1 Regulamin Księgarni Internetowej

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
DEFINICJE
§ 1
Spółka - Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach (dalej IPG Sp. z o. o.), z siedzibą w Katowicach (40-096) przy ul. 3-go Maja 10/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000461709 , posiadająca nr NIP 634-281-79-48 i REGON 243240612 , posługująca się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej: sklep@ipg.edu.pl oraz numerem telefonu: 32 757 62 18;
Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Księgarnia – księgarnia internetowa prowadzona przez IPG Sp. z o. o. w swoim portalu internetowym pod adresem www.ipg.edu.pl.
Produkt – zarówno Publikacja drukowana, jak i Publikacja elektroniczna.
Publikacja drukowana – wydawnictwa książkowe, czasopisma i informatory w postaci drukowanej będące w ofercie Księgarni.
Publikacja elektroniczna – wydawnictwa (w tym pakiety wydawnictw) oferowane do sprzedaży w postaci elektronicznej do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, bez względu na rodzaj i format plików, na których wydawnictwo zostało utrwalone (np. PDF, ePub) z wyłączeniem elektronicznych serwisów informacyjnych będących w ofercie Księgarni.
Regulamin – niniejszy Regulamin księgarni internetowej IPG Sp. z o. o.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Księgarni.
INFORMACJE OGÓLNE
§ 2
1. Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni, w tym składania zamówień na Produkty oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za Produkty, uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Dane kontaktowe IPG Sp. z o. o.: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., 40-096 Katowice, ul. 3-go Maja 10/2,; adres poczty elektronicznej: sklep@ipg.edu.pl ; numer telefonu: 32 757 62 18;
3. Księgarnia jest prowadzona przez IPG Sp. z o. o.
4. IPG Sp. z o. o. świadczy za pośrednictwem Księgarni następujące usługi na rzecz Użytkowników:
a) udostępnienie Użytkownikowi indywidualnego konta w Księgarni, pozwalającego na korzystanie z usług Księgarni oraz dokonywanie zakupów Produktów;
b) umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów Produktów;
c) otrzymywanie przez Użytkownika, za jego zgodą, bezpłatnych informacji na temat Księgarni, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz inne usługi informacyjne (dostarczanie newslettera).
5. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w Księgarni zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez IPG Sp. z o. o. danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Załóż konto”. Przed zarejestrowaniem konta, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto z Księgarni. W celu usunięcia konta Użytkownika z Księgarni należy po zalogowaniu się na swoje konto w panelu Twoje konto nacisnąć wskazany link, a następnie potwierdzić. Poprzez usunięcie konta Użytkownika następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Użytkownikowi indywidualnego konta w Księgarni.
6. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dotyczącej dostarczania newslettera na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub poprzez zmianę ustawień w profilu Użytkownika w ramach konta. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z tej usługi Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Wyrażając wolę otrzymywania newslettera, Użytkownik składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w procesie zapisu na newsletter - oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Użytkownik może rozwiązać umowę dotyczącą dostarczania newslettera w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez wysłanie wiadomości na adres sklep@ipg.edu.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania newslettera lub poprzez kliknięcie linku „wypisz się” zawartego w każdym otrzymanym newsletterze.
7. Do korzystania z Księgarni, w tym przeglądania oferowanych przez nią Produktów, składania zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego konta w Księgarni oraz otrzymywania informacji na temat Księgarni niezbędny jest dostęp do Internetu.
8. Zakup Publikacji elektronicznych wymaga posiadania dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.1 bądź nowszej, Mozilla Firefox lub innej odpowiedniej przeglądarki z włączoną obsługą skryptów JavaScript, zainstalowanej aplikacji Adobe Digital Editions (ADE) oraz identyfikatora Adobe ID i adresu poczty elektronicznej. Wymagania programu ADE: Windows Intel® Pentium® 4 processor lub nowszy Windows® XP SP 3 lub Windows® 7 (32 lub 64 bit running in 32-bit mode) 512MB pamięci RAM (1GB rekomendowany) 40MB miejsca na dysku twardym Mac OS Intel Core™ Duo lub szybszy procesor Mac OS X v10.6 lub późniejszy 512MB pamięci RAM (1GB rekomendowany) 75MB miejsca na dysku twardym.
dodatkowo: dostęp do Internetu
karta graficzna VGA minimum rozdzielczości 800x600
9. Przed złożeniem zamówienia na Produkty, Użytkownik zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia w Księgarni, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez IPG Sp. z o. o. danych osobowych.
10. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany także do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Księgarni, w tym regulacji dotyczących praw autorskich.
11. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Księgarni zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni.
12. Użytkownik winien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego konta w Księgarni.
13. IPG Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
§ 3
1. Zamówienia na Produkty można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Złożenie zamówienia na Publikację drukowaną nie wymaga założenia konta Użytkownika.
3. Złożenie zamówienia na Publikację elektroniczną wymaga założenia konta Użytkownika.
4. W celu złożenia zamówienia bez założenia konta Użytkownika, należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez IPG Sp. z o. o. danych osobowych.
5. Po założeniu konta Użytkownika w Księgarni, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane te mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
6. Użytkownik, który założył konto w Księgarni, może korzystać z całego zakresu funkcjonalności Księgarni, w tym w szczególności składać zamówienia na Produkty.
7. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, sposobu i adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura oraz sposobu płatności (z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 Regulaminu) zgodnie ze wskazówkami podawanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.
8. Przesłanie zamówienia do Księgarni stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.
9. Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości egzemplarzy, ceny całkowitej oraz kosztów i terminu przewidywanej dostawy. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Użytkownik powinien sprawdzić w swoim koncie zakładkę „spam” lub skontaktować się z Księgarnią IPG Sp. z o. o. zastrzega sobie także możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia telefonicznie.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem IPG Sp. z o. o. o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 8 powyżej.
11. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał adres dostawy Publikacji drukowanej poza granicami Polski, IPG Sp. z o. o. informuje Użytkownika o wysokości opłat związanych z taką dostawą z prośbą o ich akceptację. Zamówienie zostanie zrealizowane po akceptacji kosztów przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji kosztów zamówienie zostaje anulowane. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówienie, IPG Sp. z o. o. zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia.
12. Użytkownik posiadający indywidualne konto w Księgarni może dokonać zmiany swojego zamówienia, w tym zrezygnować z całości lub części zamówionych Produktów, dokonać zmian w podanym adresie dostawy lub danych do faktury poprzez edycję zamówienia. Takie zmiany i rezygnacja nie będą skuteczne po uzyskaniu przez zamówienie statusu „Kompletowanie zamówienia”. Informacje o statusie zamówienia są dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się na konto w Księgarni. Użytkownik nie posiadający indywidualnego konta w Księgarni może dokonać zmian lub zrezygnować do chwili wysyłki zamówienia telefonicznie pod numerem 32 757 62 18. Jeśli Użytkownik rezygnuje z zamówienia, za które dokonał zapłaty, IPG Sp. z o. o. zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia.
13. IPG Sp. z o. o. dostarcza zamówione Produkty bez wad w sposób wskazany przez Użytkownika.
14. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy ani ewentualnych opłat celnych.
15. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
16. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktów oraz wartości i wielkości zamówienia. Użytkownik jest informowany o kosztach dostawy przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Dla zamówień równych bądź wyższych od 50 złotych dostawa odbywa się na koszt IPG Sp. z o. o.. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie Produkty objęte jednym zamówieniem.
17. Ewentualne zmiany cen Produktów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Księgarni i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.
18. Przeprowadzane przez IPG Sp. z o. o. akcje promocyjne w Księgarni nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 4
1. Realizacja zamówienia na Publikację elektroniczną nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez IPG Sp. z o. o. od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji.
2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia na Publikację drukowaną rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu:
a) wysłania Użytkownikowi potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku wyboru opcji płatność przy odbiorze,
b) otrzymania przez IPG Sp. z o. o. od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji w przypadku wyboru opcji płatność elektroniczna,
c) uznania rachunku IPG Sp. z o. o. w przypadku wyboru opcji przelew na konto.
3. Zamówienie (Publikacja drukowana) zostanie wysłane w okresie do 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili wskazanej w pkt. 2 a, b lub c powyżej w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji płatności.
4. O wysłaniu zamówienia IPG Sp. z o. o. informuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej.
5. Czas dostarczenia zamówienia zależy od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy i wynosi odpowiednio w przypadku dostarczenia:
a) na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej – do 7 dni roboczych
b) na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej – do 5 dni roboczych
c) na terytorium Polski za pośrednictwem Paczkomatu InPost – do 5 dni roboczych
d) w przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w pkt. a,b,c terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 15 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
6. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od złożenia zamówienia przez Użytkownika.
7. W przypadku Produktów oznaczonych hasłem „Zapowiedzi” termin realizacji zamówienia podawany jest przy każdym Produkcie. W tym przypadku IPG Sp. z o. o. uzgadnia z Użytkownikiem poprzez podany przez niego adres poczty elektronicznej termin realizacji zamówienia. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia takiego Produktu w każdej chwili aż do chwili uzyskania przez zamówienie statusu „Kompletowanie zamówienia”. Informacje o statusie zamówienia są dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się na konto w Księgarni. Użytkownik nie posiadający indywidualnego konta w Księgarni może zrezygnować z zamówienia telefonicznie pod numerem 32 757 62 18 do chwili wysyłki zamówienia. Po tej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 8 Regulaminu. Jeśli Użytkownik rezygnuje z zamówienia, za które dokonał zapłaty, IPG Sp. z o. o. zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia.
8. Jeżeli z powodu niedostępności Produktów objętych zamówieniem IPG Sp. z o. o. nie może zrealizować zamówienia w całości, IPG Sp. z o. o. zawiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.
9. Jeżeli z powodu niedostępności części Produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, IPG Sp. z o. o. nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Użytkownikowi:
a) anulowanie całego zamówienia – zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie IPG Sp. z o. o. z obowiązku realizacji całego zamówienia;
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda Użytkownika oznacza obowiązek IPG Sp. z o. o. realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie IPG Sp. z o. o. z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;
c) podział zamówienia na części i określenie nowego terminu dostawy dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (w tym przypadku Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach).
Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego część, IPG Sp. z o. o. zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia.
10. Jeśli Użytkownik nie podejmie decyzji w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 powyżej lub brak jest możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie IPG Sp. z o. o., IPG Sp. z o. o. dostarczy Użytkownikowi Produkty, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, zaś w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane. IPG Sp. z o. o. powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówienie, IPG Sp. z o. o. zwróci odpowiednią część należności na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia. W tej sytuacji Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy IPG Sp. z o. o. zwraca także koszty zwrotu Produktu.
11. Jeśli w przypadkach określonych w pkt. 7, 9 i 10 powyżej Użytkownik rezygnuje z części zamówienia i w następstwie tej rezygnacji wartość zamówienia spada poniżej 50 zł, koszty wysłania zamówienia obciążają IPG Sp. z o. o.
12. Postanowienia § 4 ust. 6, 7, 8, 9 i 10 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.
13. IPG Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia z powodu podania przez Użytkownika błędnych lub niewystarczających danych, w tym w szczególności danych adresowych.
PŁATNOŚĆ
§ 5
1. Za Publikację elektroniczną Użytkownik może dokonać płatności tylko w opcji płatność elektroniczna lub przelew na konto.
2. Za Publikację drukowaną Użytkownik może dokonać wyboru następujących sposobów płatności:
a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę (tylko na terytorium Polski - forma płatności za pobraniem; wysyłki zagraniczne - realizacja po wpłacie na konto)
b) przelewem na konto na rachunek bankowy IPG Sp. z o. o. (każdy Klient otrzyma indywidualny numer konta bankowego)
c) płatność elektroniczna - należność pobierana jest w chwili akceptacji transakcji przez operatora płatności.
3. Dostawa do Paczkomatów InPost możliwa jest jedynie dla zamówień opłaconych w opcji płatność elektroniczna lub przelew na konto, o ile IPG Sp. z o.o. udostępni takową funkcjonalność.
4. Zamówienia opłacane w opcji płatność elektroniczna lub przelew na konto zostaną anulowane po 21 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie IPG Sp. z o. o.. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.
ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 6
1. IPG Sp. z o. o. zapewnia Użytkownikowi dostęp do zakupionej Publikacji elektronicznej poprzez udostępnienie mu linku do jej pobrania dostępnego po zalogowaniu się przez Użytkownika do swojego konta w Księgarni.
2. Wszystkie Publikacje elektroniczne są objęte ochroną określoną w ustawie z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr. 90, poz. 631 z późn. zm.). Z chwilą udostępnienia Użytkownikowi linku do pobrania tej publikacji zostaje mu udzielona przez IPG Sp. z o. o. licencja na korzystanie z Publikacji elektronicznej. Licencja obejmuje korzystanie z Publikacji elektronicznej tylko na własny użytek Użytkownika, który dokonał zakupu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do: dokonywania zmian w Publikacji elektronicznej, zwielokrotniania, ani rozpowszechniania Publikacji elektronicznej ani jej opracowania ani jakiegokolwiek wykorzystania w celach komercyjnych. Dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z Publikacji elektronicznej mogą wynikać z informacji załączonych do tej publikacji. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z tej publikacji w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji.
3. Na terenie Polski Publikacja drukowana może być dostarczona za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub za pośrednictwem Paczkomatu InPost. Jeżeli gabaryty przesyłki przekroczą 64x41x38 cm lub jej waga będzie większa niż 25 kg, wówczas paczka zostanie nadana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej i dostarczona na adres wskazany przez Użytkownika. Informacja taka zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika. W związku z tą zmianą Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
4. Koszty dostarczenia Publikacji drukowanej pokrywa Użytkownik. Jest on niezależny od ilości zakupionych Produktów. W przypadku wysyłki:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej przedpłaconej – koszt 16 zł (w przypadku zamówienia powyżej 300 zł – 0 zł) ;
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem – koszt 26 zł;
c) za granicę - koszty są naliczane indywidualnie zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 11 Regulaminu, forma płatności - tylko przelew z góry.
5. Odbiór w Paczkomatach InPost: w czasie składania zamówienia konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostaje przesłany kod do paczkomatu. Wybór paczkomatu, do którego ma być dostarczone zamówienie, odbywa się podczas składania zamówienia.
6. Zamówione produkty czekają w Paczkomacie InPost na odbiór przez Użytkownika 3 dni. Po 2 dniach wysyłane jest ponowne przypomnienie SMS-em/ e-mailem o odbiorze zamówienia. Po 3 dniach zamówienie zostanie przekazane do Oddziału InPost. Po 14 dniach od momentu dostarczeniu zamówienia do Paczkomatu InPost przesyłka jest odsyłana z powrotem do magazynu IPG Sp. z o. o.
7. Do każdej wysyłki dołączona jest faktura VAT. W przypadku zakupu Publikacji elektronicznej IPG Sp. z o. o. wysyła fakturę VAT pocztą na adres podany przez Użytkownika.
REKLAMACJA
§ 7
1. Reklamację Użytkownik składa w terminie 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Produktów na adres: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. 40-096 Katowice, ul. 3-go Maja 10/2
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Księgarni oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Księgarnia zwróci Użytkownikowi cenę za Produkt.
3. Księgarnia rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Użytkownika.
4. W razie uwzględnienia przez Księgarnię reklamacji dotyczącej wad dostarczonych Produktów Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wadliwy Produkt na adres Księgarni. W takim przypadku Księgarnia dostarczy Użytkownikowi nowy niewadliwy Produkt zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Produktu nie jest możliwe Księgarnia zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 8
1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o. 40-096 Katowice, ul. 3-go Maja 10/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461709, posiadającą nr NIP 634-281-79-48 i REGON 243240612
2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez IPG Sp. z o. o. swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez IPG Sp. z o. o. może uniemożliwiać dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. IPG Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Uczestnika w Księgarni, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.
4. IPG Sp. z o. o. zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182), wyłącznie dla celów określonych w pkt. 3 powyżej.
5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
§ 9
1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Użytkowników będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Księgarnią i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Księgarnia wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Księgarni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Księgarnia ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Księgarnia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Księgarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Księgarnia nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Księgarni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Księgarnię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Księgarnia zaproponowała, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Księgarnia zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Księgarnia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Księgarnię utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Księgarnię o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTÓW
§ 10
1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@ipg.edu.pl lub pisemnie na adres Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o. 40-096 Katowice, ul. 3-go Maja 10/2 z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta – reklamacja”.
3. IPG Sp. z o. o. w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. W przypadku uznania reklamacji, IPG Sp. z o. o. wymieni reklamowany Produkt na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Produktu w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji IPG Sp. z o. o. odsyła Produkt pozbawiony wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Księgarni, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Księgarni, należy składać:
- w formie elektronicznej na adres sklep@ipg.edu.pl lub
pisemnie na adres Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o. 40-096 Katowice, ul. 3-go Maja 10/2
- telefonicznie pod numerem telefonu: 32 757 62 18
Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. IPG Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
7. Użytkownik nabywający Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
2.Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy IPG Sp. z o. o. a Użytkownikami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez IPG Sp. z o. o. , nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ipg.edu.pl., a w przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
5. Z zastrzeżeniem wynikającym z ustępu 6, IPG Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Księgarni, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od IPG Sp. z o. o. w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
b) korzystanie z Księgarni przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 3) utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od IPG Sp. z o. o.
6. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status Konsumenta ograniczenia odpowiedzialności IPG Sp. z o. o. z tytułu zdarzeń opisanych w pkt. 5 nie mają do niego zastosowania.
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2015 r. i ma zastosowanie do Umów zawieranych od 18.01.2015 r.


 

Aktualności

Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową

Z dumą prezentujemy kolejną pozycję w ofercie Wydawnictwa IUS PUBLICUM

Zmiany obejmujące umowy najmu lokali #COVID-19

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii ustawodawca przewidział szereg regulacji (obejmujących m.in. przedłużenie obowiązywania zawartych już umów czy czasowy zakaz ich wypowiadania),